Ajuntament de Granollers

FAQS

bermuda writing

by iconos8

👉 Qui és l'arrendador?
L'arrendador és la persona que cedeix a una altra l'ús de l'habitatge per un temps determinat i a canvi del pagament de la quantitat convinguda o renda. Normalment és el propietari.

👉 Qui és l'arrendatari?
Qui adquireix l'ús de l'habitatge per un període de temps determinat, a canvi del pagament d'un preu prèviament establert. També conegut com a llogater.

👉 Què s'entén per unitat arrendatària?
Es considera unitat arrendatària les persones físiques titulars del contracte d'arrendament objecte de la subvenció que no constitueixen unitat familiar.

👉 Què s’entén per unitat familiar?
Per unitat familiar s’entén la que està formada per la persona llogatera, la seva parella, els fills i filles, i les parelles d’aquests si conviuen al mateix habitatge.

👉 Quina és la durada d’un contracte de lloguer?

La durada d'un lloguer és la pactada i si no se'n pacta cap, és d'un any. En contractes inferiors a 5 anys, obligatòriament l'arrendador ha de perllongar el lloguer per terminis anuals de fins a 5 anys. Si el llogater vol deixar el lloguer, ho ha de comunicar a l'arrendador com a mínim un mes abans de finalitzar el termini pactat o de les pròrrogues. Si arriba la data final del lloguer, al cap de 5 anys com a mínim, i cap de les dues parts no ha comunicat la voluntat de finalitzar-lo, el contracte queda automàticament prorrogat per terminis anuals fins a un màxim de 3 anys més.

👉 Quina és la renda que haig de pagar pel pis de lloguer?

La renda és la quantitat que el llogater ha de pagar a l'arrendador. Actualment, a Granollers el preu màxim de lloguer està regulat. El preu màxim aplicable serà el menor d’aquests:
• El preu de referència per al lloguer d’un habitatge segons índex de preus, que podeu consultar aquí: Preu de referència
• El lloguer anterior actualitzat d’acord amb l’índex de competitivitat si l’habitatge ha estat arrendat en els darrers 5 anys.

La publicitat d'habitatges per llogar ha d’incloure obligatòriament el preu de l’index de referència de preus de lloguer.

👉 Què és la fiança?
La fiança és un dipòsit en metàl·lic que la persona llogatera ha d’abonar en el moment que es formalitza el contracte de lloguer. L’objectiu de la fiança és garantir a la persona propietària que la persona llogatera compleix les obligacions del contracte. La persona propietària ha de dipositar la fiança a l’Institut Català del Sòl. La fiança s’ha de retornar durant els 30 dies posteriors a la finalització del contracte de lloguer. Si per contra hi ha hagut algun motiu pel qual no s’han complert les obligacions del contracte, es pot no retornar la fiança o retornar-ne només una part.

👉 Em poden demanar 2 mesos de fiança?
La fiança és obligatòria, però variable en funció de l’ús que es faci de l’habitatge. Segons la Llei d’Arrendaments Urbans, si el domicili llogat és l’habitual, la fiança serà l’equivalent a un mes, però si es destina a un altre ús, equivaldrà a dos mesos. De tota manera, arrendador i arrendatari poden pactar garanties addicionals; mai, però, podrà superar els dos mesos.

👉 Quant em poden incrementar el lloguer?
El preu del lloguer pot ser actualitzat segons allò pactat entre arrendatari i arrendador. En defecte de pacte exprés, no s’aplica actualització. En tot cas, l’increment acordat no podrà excedir de la variació del l’IPC (índex de preus de consum).
Si el contracte s’hagués d’actualitzar per obres de millora, només es podrà fer passada la vigència de 5 anys (o de 7 si el propietari és una persona jurídica). No pot ser superior al 20% del que pagaves fins al moment. Si, en canvi, ens trobem que el contracte ha finalitzat i se’n redacta un de nou, el preu de lloguer serà el que correspongui al nou contracte.

👉 Quines despeses són a càrrec del llogater?
Les despeses d'aigua, llum, gas i telèfon corresponen al llogater. Les despeses de la comunitat de propietaris i dels tributs sobre l'habitatge (IBI, escombraries...) també corresponen al llogater, si així consta per escrit. Les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador, quan sigui una persona jurídica.

👉 Qui es fa càrrec de les despeses de les obres al pis de lloguer?
L'arrendador té l'obligació de fer totes les reparacions necessàries per conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat, excepte que el deteriorament sigui imputable al llogater.
El llogater té l'obligació de suportar les obres de millora que decideixi fer el propietari si no es poden ajornar fins a la fi del contracte; tanmateix, el llogater té l'opció d'escollir entre la rescissió del contracte, i per tant deixar l'habitatge, o una disminució de la renda amb una indemnització per les molèsties ocasionades. Si és el llogater qui vol fer obres, cal el consentiment per escrit del propietari, excepte si es tracta d'adaptar-lo a les necessitats de persones amb discapacitat. Les petites reparacions degudes al desgast diari de l'habitatge corresponen al llogater.

👉Em poden fer fora de l’habitatge abans de finalitzar el contracte de lloguer?
Els contractes de lloguer es renoven per anualitats fins a un màxim de 5 anys, o 7 anys si és persona jurídica.
Un cop transcorregut el temps complet, si el propietari no ha notificat la voluntat de no renovar el contracte amb un termini mínim de 4 mesos, o el llogater en un termini de 2 mesos, el contracte quedarà prorrogat per terminis anuals, fins a un màxim de 3 anys més.
Per exemple, si vius de lloguer en un pis, ja s’ha complert l’anualitat i has pres la decisió de no continuar llogant aquest immoble, el primer que has de fer és comunicar a l’arrendador la teva decisió, en temps i forma, 30 dies abans que acabi el contracte que regula l’arrendament. Per dur a terme aquesta acció, el més recomanable és que redactis un document que reflecteixi la teva intenció de no continuar en l’habitatge. D’aquesta manera, es poden evitar possibles ruptures contractuals. Així que, si simplement s’acaba el teu contracte i no vols renovar-lo, l’únic que has de fer és comunicar-ho. Fàcil, oi?

👉 Vull fer reformes al pis. He de demanar permís a la propietat?
Si vols fer reformes, si no és obligatori per contracte, sí que és aconsellable consultar-ho abans amb l’arrendador, encara que siguin petites modificacions reversibles com pintar o empaperar parets, substituir llums o mobiliari... Si fas canvis i no avises l’arrendador, pot ser causa de finalització de contracte.

👉 Està subjecte a retenció l'IBI que ens cobren en el rebut del lloguer?
Sí, la base de retenció no es limita exclusivament al concepte estricte de lloguer, sinó també a totes les despeses que l'arrendador repercuteixi en l'arrendatari.

👉 Si tens un pis de lloguer, qui paga l’Impost de Bens Immobles?
Només hi ha l’obligació de pagar l’IBI si en el contracte figura així explícitament. Si el contracte no recull res en aquest aspecte, ha de pagar-lo el propietari.

👉 És obligatori tenir assegurança de la llar?
En principi no és obligatori contractar una assegurança, però és possible que l’arrendador ho requereixi al contracte. De tota manera, és recomanable que la persona llogatera contracti una assegurança de contingut o de responsabilitat civil.

👉 Què és el certificat d’eficiència energètica? Si llogo un pis m’haig d’ocupar de tenir-lo?
És un document que atorga a l’immoble una qualificació energètica, en funció de les emissions de CO2 a l’atmosfera i el consum d’energia. Tots els habitatges han de tenir aquest certificat, excepte el de les persones que ja eren arrendatàries de l’habitatge abans del 2013. Les persones llogateres que lloguin un habitatge hauran de rebre una còpia del certificat d’eficiència energètica per part de l’arrendador. L’arrendador té l’obligació d’actualitzar el certificat cada deu anys.

Podeu consultar si l’habitatge disposa de certificat d’eficiència energètica: Certificat eficiència energètica

👉 Què és la cèdula d’habitabilitat? Si llogo un pis m’haig d’encarregar de tenir-la?
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat previstes per la normativa vigent, i que és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats. Les persones llogateres hauran de rebre una còpia de la cèdula d’habitabilitat per part de l’arrendador.

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i de quants metres quadrats útils disposa, feu la consulta al següent link: Cèdula d’habitabilitat

👉 L'edifici on visc era molt tranquil fins que, fa uns mesos, es va instal·lar en el quart pis un grup de persones extremadament sorolloses que omplen l'escala de brutícia i que donen ensurts als infants i a la gent gran. El propietari de l’habitatge diu que li paguen el lloguer i no fa res. Pot fer alguna cosa la comunitat de propietaris per recuperar la tranquil·litat?
Naturalment que sí. La llei conté recursos per privar de l'ús d'un habitatge els ocupants (siguin propietaris, arrendataris, usufructuaris, etc.) que hi portin a terme activitats molestes per als altres veïns, com sembla que està passant aquí (soroll), o activitats insalubres (la brutícia de l'escala), al marge de possibles responsabilitats penals si ocasionen danys a béns comuns (bústies, porter automàtic, etc.) o, encara pitjor, espanten el veïnat. Les solucions hi són.

👉 Si marxa una companya de pis, haig d’informar-ne l’arrendador?
Depèn del cas, i del tipus de contracte entre les persones que lloguen i l’arrendador. S’haurà d’analitzar el contracte per comprovar si és un lloguer parcial, sotsarrendament o un contracte amb més d’una persona llogatera.

👉 Amb quant de temps cal avisar de la finalització del contracte de lloguer?
La finalització de contracte s’ha d’avisar amb una antelació mínima de 30 dies. Si no, es renova automàticament. Normalment, sol haver-hi estipulat per contracte un temps mínim de permanència, que acostuma a ser de 6 mesos. Si no es respecten aquests períodes, hauràs d’abonar una penalització. En cas que l’arrendador vulgui ocupar la casa que té llogada, haurà d’informar-ne la persona llogatera amb dos mesos d’antelació i ho podrà fer un cop hagi transcorregut un any de contracte. S’aconsella fer sempre la comunicació de la finalització de contracte per escrit, així t’estalviaràs problemes.

👉 Què és una borsa d'habitatge de lloguer?
És un conjunt de serveis que faciliten un sistema de lloguer per sota del preu del mercat amb prou garanties i avantatges econòmics, jurídics i tècnics per a propietaris i inquilins joves. Inclou també assessorament jurídic sobre la matèria.

👉 Si alguna vegada una agència et vol cobrar "x" euros per facilitar-te un llistat de pisos de lloguer... què cal fer?
En tot cas, si us adreceu a alguna d’aquestes agències, sempre heu de demanar un rebut pel pagament d’aquests diners, a fi de tenir constància que heu pagat per un servei que en el 99’9% dels casos no té resultats positius per al comprador. Aquestes agències, si no us aconsegueixen un pis de lloguer que s’ajusti a les vostres necessitats o si no us tornen els diners, incompleixen tres drets bàsics dels consumidors (regulats a la Llei General del Consumidor i l’Usuari): dret a la protecció dels interessos econòmics, dret a la informació i l’educació en temes de consum, i dret a la protecció jurídica i reparació de danys).

👉 A Granollers, de quines ajudes públiques disposo per emancipar-me? A quins ajuts/prestacions per pagar el lloguer puc optar?

Hi ha prestacions per a col·lectius específics, prestacions econòmiques d’especial urgència i subvencions per al pagament del lloguer.

👉 Com puc accedir a la Borsa de Lloguer de Granollers?
Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge per demanar cita prèvia amb els gestors/ores del servei.

👉 Tinc un habitatge a Granollers i vull donar-hi un ús. Quines opcions tinc?
Si tens un pis buit i vols treure'n profit i contribuir a millorar la disponibilitat d’habitatge, tens tres opcions: incloure’l a la Borsa de Lloguer Municipal de Granollers, acollir-te al nou Pla de pisos buits de l’Ajuntament o cedir el pis a l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Per incloure’l a la Borsa de Lloguer, cal demanar cita prèvia a alguna de les oficines d’habitatge de Granollers i emplenar la sol·licitud corresponent. El pis ha d’estar situat a la ciutat, i tenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o estar en condicions d’obtenir-los.

Notícies de lloguer

No hi ha notícies en aquesta secció.