Ajuntament de Granollers

FAQS

bermuda online property for sale

by iconos8

👉 Què és un préstec hipotecari?

És un contracte signat entre una entitat de crèdit i un particular, pel qual l'entitat presta fins a un 80% del valor de taxació de l'habitatge i el particular es compromet a retornar aquesta quantitat més els interessos corresponents en un termini delimitat. L’habitatge és el bé immoble que garanteix el retorn del préstec. Si el particular incompleix el compromís de devolució del préstec en les condicions pactades, i no hi ha capacitat econòmica per fer front al pagament, l’entitat executarà la garantia fent la subhasta de l’habitatge. Si la venda no cobreix la totalitat del préstec, s'embarguen els béns personals.

👉Què són les HPO (Habitatges de Protecció Oficial)?

Són habitatges amb la tipologia, les dimensions i el preu reglamentats per l'Administració, com a condició per poder acollir-se a determinats avantatges, tant econòmics com fiscals, per part dels compradors, que, al seu torn, han de reunir unes condicions pel que fa a titularitat d'immobles, ingressos familiars, etc. L’HPO ha de destinar-se a domicili habitual i permanent, i té una superfície màxima. N’hi ha de promoció pública, promoguts per l’Administració, de promoció privada, de règim general i de règim especial. Tenen uns preus màxims de venda determinats per mòduls del preus, que venen regulats per la normativa.

👉M’agradaria poder optar a un habitatge de protecció oficial, però no sé per on començar. Quin és el primer pas?

El primer pas és apuntar-te al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. És un registre que té caràcter permanent i sense terminis per tramitar-ne la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya.

👉M’agradaria accedir a un habitatge públic a Granollers. Com ho puc fer?

Només podran tramitar la seva sol·licitud a l’Oficina d’Habitatge de Granollers les persones que estiguin empadronades a la ciutat. Un cop inscrites en el registre, es podrà accedir al parc públic d’habitatges segons la disponibilitat.

Per poder accedir a aquest tipus de lloguer, has de complir un conjunt de requisits, així que et recomanem que abans d’inscriure’t al Registre, consultis l’apartat de la web d’habitatge de Granollers: Registre protecció oficial

Allà trobaràs els passos a seguir per registrar-te, quins requisits cal complir, així com informació sobre quins criteris se segueixen per assignar els habitatges. Recordeu que la inscripció en el Registre caduca quan fa un any, de manera que cal anar renovant-la.

👉 No puc assumir el pagament de la hipoteca. Què puc fer?

Si no pots fer front al pagament de les quotes de la hipoteca, cal que t’adrecis a alguna de les oficines de l’habitatge. Allà tens a la teva disposició el servei d’informació i assessorament, adreçat a les famílies amb dificultats per pagar els préstecs o crèdits hipotecaris i que es troben en risc de perdre l’habitatge principal. Els tècnics qualificats t’ajudaran a intentar negociar el deute hipotecari amb l’entitat bancària. A les oficines de l’habitatge, a més, també se us pot informar dels ajuts d’emergència per pagar quotes d’amortització hipotecària.

👉Què són les prestacions econòmiques d’urgència especial en situació de deute per a l’habitatge?

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència, sempre i quan tinguin capacitat de continuar assumint les obligacions econòmiques corresponents.

S’ha de complir algun d’aquests supòsits:

◾️  Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:

- Rendes de lloguer

- Quotes d’amortització del préstec hipotecari

◾️ Persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats. 

- Disposar d’un habitatge en lloguer/propietat a Granollers

- Tenir capacitat per continuar assumint les despeses de l’habitatge

- Complir la resta de condicions que estiguin determinades en les bases de les subvencions corresponents

- Es requerirà informe previ de Serveis Socials avaluant la situació econòmica familiar

- Caldrà adreçar-se prèviament a Serveis Socials de Granollers. Posteriorment, per presentar les sol·licituds a l’Oficina Local d’Habitatge i demanar cita prèvia.

ℹ️ Prestacions econòmiques d’urgènciaNotícies de compra

No hi ha notícies en aquesta secció.